IPF Japan 2020
Virtual
出展者検索

日本プラズマトリート / 大気圧プラズマ装置製造

TEL: +81-03-3244-0035

出展製品・サービス

  • コーティング装置

  • 表面活性化装置

  • プラズマ表面改質装置